Xác Sống 5 Tập 16End Xác Sống 5 The Walking Dead 5 2014
Xác Sống 4 Tập 16 Xác Sống 4 The Walking Dead 4 2013
Xác Sống 3 Tập 16 Xác Sống 3 The Walking Dead 3 2012
Xác Sống Xác Sống Shikabane Hime: Aka 2012
Xác Sống 2 13/13 Xác Sống 2 The Walking Dead 2 2012
Xác Sống 06/06 Xác Sống The Walking Dead 2010