Vượt Ngục Bản Đẹp speaker Vượt Ngục Escape Plan 2013
Vượt Ngục 4 23/23 speaker Vượt Ngục 4 Prison Break 4 2010
Vượt Ngục 3 13/13 speaker Vượt Ngục 3 Prison Break 3 2007
Vượt Ngục 2 Phụ Đề + TM speaker Vượt Ngục 2 Prison Break 2 2006
Vượt Ngục 1 Phụ Đề + TM speaker Vượt Ngục 1 Prison Break 1 2005