Tình Yêu Và Định Mệnh 67/98 speaker Tình Yêu Và Định Mệnh VTV9 2014
Bà Xã Đảm Đang 39/39 speaker Bà Xã Đảm Đang VTV9 2013
Long Phi Tuyệt Kiếm 38/38 Long Phi Tuyệt Kiếm VTV9 2011
Gia Khánh Quân Du 64/64 Gia Khánh Quân Du VTV9 2010
Ô Long Thiên Tử 40/40 Ô Long Thiên Tử VTV9 2002