Hãy Cùng Khiêu Vũ 30/30 speaker Hãy Cùng Khiêu Vũ VTV3 2013
Lục Tiểu Phụng 4 DVD speaker Lục Tiểu Phụng VTV3 2000
Thất Tiên Nữ 50/50 speaker Thất Tiên Nữ VTV3 2014
Tân Lạc Thần Truyền Kỳ 68/68 speaker Tân Lạc Thần Truyền Kỳ VTV3 2013
Vương Triều Đại Tần 43/43 speaker Vương Triều Đại Tần VTV3 2010
Chu Nguyên Chương 50/50 Chu Nguyên Chương VTV3 2007
Tân Bao Thanh Thiên: Bích Huyết Đan Tâm Đã sửa Link speaker Tân Bao Thanh Thiên: Bích... VTV3 2011
Ngoc Sáng Hoàng Cung 39/39 Ngoc Sáng Hoàng Cung Cung Toa Tam Ngoc VTV3 2011
Mưa Trân Châu 34/34 Mưa Trân Châu VTV3 2007
Son Môi Hồng 149/149 Son Môi Hồng Pink Lipstick VTV3 2012
Tể Tướng Lưu Gù Đang Sửa Link speaker Tể Tướng Lưu Gù VTV3 2000