Hãy Cùng Khiêu Vũ 30/30 Hãy Cùng Khiêu Vũ VTV3 2013
Lục Tiểu Phụng 4 DVD Lục Tiểu Phụng VTV3 2000
Thất Tiên Nữ 50/50 Thất Tiên Nữ VTV3 2014
Chu Nguyên Chương 50/50 Chu Nguyên Chương VTV3 2007
Tân Bao Thanh Thiên: Bích Huyết Đan Tâm Đã sửa Link Tân Bao Thanh Thiên: Bích... VTV3 2011
Ngoc Sáng Hoàng Cung 39/39 Ngoc Sáng Hoàng Cung Cung Toa Tam Ngoc VTV3 2011
Mưa Trân Châu 34/34 Mưa Trân Châu VTV3 2007
Son Môi Hồng 149/149 Son Môi Hồng Pink Lipstick VTV3 2012
Tể Tướng Lưu Gù Đang Sửa Link Tể Tướng Lưu Gù VTV3 2000