Tân Tế Công 42/42 speaker Tân Tế Công VTV2 2014
Thiết Tướng Quân 35/35 speaker Thiết Tướng Quân VTV2 2013
Duyên Tình 35/35 Duyên Tình VTV2 2008
Vịnh Xuân Quyền 40/40 Vịnh Xuân Quyền VTV2 2007