Hoa Trong Đêm Mưa 33/33 speaker Hoa Trong Đêm Mưa THVL 2013
Gió Xuân Muôn Nơi 37/37 speaker Gió Xuân Muôn Nơi THVL 2014
Tân Nguyệt Cách Cách 26/26 speaker Tân Nguyệt Cách Cách THVL 1994
Truyền Thuyết Natra 22/22 speaker Truyền Thuyết Natra THVL 1999
Thổ Địa Truyền Kỳ Tập 120/? speaker Thổ Địa Truyền Kỳ THVL 2013
Tay trong tay Tập 570 speaker Tay trong tay Holding Hands 2011
Thái Y Nghich Ngợm 38/38 Thái Y Nghich Ngợm THVL 2010
Đới Đao Nữ Bộ Khoái 34/34 speaker Đới Đao Nữ Bộ Khoái THVL 2011