Họng Súng Vô Hình 3 Họng Súng Vô Hình 3 The Naked Gun 33 1/3: The... 1994
Họng Súng Vô Hình 2 Họng Súng Vô Hình 2 The Naked Gun 2 1/2: The... 1994
Họng Súng Vô Hình 1 Họng Súng Vô Hình 1 The Naked Gun: From the... 1988