Thần Điêu Đại Hiệp speaker Thần Điêu Đại Hiệp The Legend of the Condor... 2006
Thần Điêu Đại Hiệp speaker Thần Điêu Đại Hiệp The Condor Heroes 1995