Thần Bài 1 speaker Thần Bài 1 God Of Gamblers 1 1989
Thần Bài 2 Phần 2 speaker Thần Bài 2 God Of Gamblers 2 1991
Thần Bài 3 Phần 3 speaker Thần Bài 3 God of Gamblers 3: Back... 1991