Loài Ác Độc 4 Loài Ác Độc 4 Species: The Awakening 2007
Loài Ác Độc 2 Re-up Loài Ác Độc 2 Species 2 1998
Loài Ác Độc Loài Ác Độc Species 1995
Loài Ác Độc 3 Loài Ác Độc 3 Species 3 2004