Siêu Nhiên 8 23/23 Siêu Nhiên 8 Supernatural 8 2012
Siêu Nhiên 7 23/23 Siêu Nhiên 7 Supernatural 7 2011
Siêu Nhiên 9 23/23 Siêu Nhiên 9 Supernatural 9 2013
Siêu Nhiên 6 22/22 Siêu Nhiên 6 Supernatural 6 2010
Siêu Nhiên 5 22/22 Siêu Nhiên 5 Supernatural 5 2009
Siêu Nhiên 4 22/22 Siêu Nhiên 4 Supernatural 4 2009
Siêu Nhiên 2 22/22 Siêu Nhiên 2 Supernatural 2 2007
Siêu Nhiên 3 16/16 Siêu Nhiên 3 Supernatural 3 2008
Siêu Nhiên 1 22/22 Siêu Nhiên 1 Supernatural 1 2005