Thục Sơn Kỳ Hiệp speaker Thục Sơn Kỳ Hiệp The Legend Of Zu 2001
Song Tử Môn Song Tử Môn Twins Mission 2007
Tây Phong Liệt speaker Tây Phong Liệt Wind Blast 2010
Hầu Tửu Quyền speaker Hầu Tửu Quyền Drunken Monkey 2003
Hợp Đồng Giết Thuê Hợp Đồng Giết Thuê Fatal Contact 2006
Tân Thiên Tằm Biến 30/30 speaker Tân Thiên Tằm Biến New Reincarnation 2002
Mộng Uyên Ương Hồ Điệp 21/21 speaker Mộng Uyên Ương Hồ Điệp Dream Of A Butterfly... 1999
Thiếu Lâm Võ Vương 22/22 Thiếu Lâm Võ Vương King Of Shao Lin 2004
Võ Đang 2 Đã sửa tập 24 Võ Đang 2 Vo Dang 2 2005
Thái Cực Tôn Sư 25/25 Thái Cực Tôn Sư The Master of TaiChi 1997
Thái Cực Quyền Thái Cực Quyền Tai Chi Master 1996
Huyết Chiến speaker Huyết Chiến Fatal Move 2008
Tiểu Lý Phi Đao Đã sửa Link speaker Tiểu Lý Phi Đao The Legend Of The Flying... 2000
Toàn thành giới bị Toàn thành giới bị City Under Siege 2010
Khai Tâm Ma Pháp speaker Khai Tâm Ma Pháp A Magic To Win 2011
Tân Thiếu Lâm Tự speaker Tân Thiếu Lâm Tự Shaolin 2011
Sát Thủ Siêu Đẳng Sát Thủ Siêu Đẳng Legendary Assassin 2008
Sát Phá Lang Sát Phá Lang Kill Zone 2005
Bản Sắc Anh Hùng Bản Sắc Anh Hùng Invisible Target 2007