Tôi Là Lý Tiểu Long Tôi Là Lý Tiểu Long I Am Bruce Lee 2011
Lý Tiểu Long Truyền Kỳ Thuyết Minh Lý Tiểu Long Truyền Kỳ The Legend Of Bruce Lee 2008
Huyền Thoại Lý Tiểu Long Huyền Thoại Lý Tiểu Long Bruce Lee My Brother 2010
Long Tranh Hổ Đấu Long Tranh Hổ Đấu Enter The Dragon 1973
Tinh Võ Môn Tinh Võ Môn Fist of Fury 1972
Mãnh Long quá giang speaker Mãnh Long quá giang The Way of The Dragon 1972
Đường Sơn đại huynh speaker Đường Sơn đại huynh The Big Boss 1971
Tử Vong Du Hý Tử Vong Du Hý Game Of Death 1978
Quạ đen Quạ đen The Crow 1994