Hoàng Phi Hồng: Tây Vực Hùng Sư speaker Hoàng Phi Hồng: Tây Vực Hùng... Once Upon a Time in China... 1997
Hoàng Phi Hồng 2 speaker Hoàng Phi Hồng 2 Once Upon A Time In China 1992
Hoàng Phi Hồng speaker Hoàng Phi Hồng Once Upon A Time In China 1991
Hoàng Phi Hồng: Bí Ẩn Một Huyền Thoại Bản Đẹp speaker Hoàng Phi Hồng: Bí Ẩn Một... Rise Of The Legend 2014
Hoàng Phi Hồng 5 Hoàng Phi Hồng 5 Once Upon A Time In China... 1994
Hoàng Phi Hồng 4 Hoàng Phi Hồng 4 Once Upon A Time In China... 1993
Thần Kê Đấu Ngô Công speaker Thần Kê Đấu Ngô Công Last Hero in China 1993
Hoàng Phi Hồng 33/33 speaker Hoàng Phi Hồng Kung Fu Master Wong Fei... 2009