Đương Đầu Thử Thách 4 Đương Đầu Thử Thách 4 Live Free or Die Hard 2007
Đương đầu thử thách 3 Đương đầu thử thách 3 Die Hard 3: Die Hard with... 1995
Đương Dầu Thử Thách 5 Đương Dầu Thử Thách 5 A Good Day to Die Hard 2013