Đương Đầu Thử Thách 4 speaker Đương Đầu Thử Thách 4 Live Free or Die Hard 2007
Đương đầu thử thách 3 speaker Đương đầu thử thách 3 Die Hard 3: Die Hard with... 1995
Đương Đầu Thử Thách 2 speaker Đương Đầu Thử Thách 2 Die Hard 2 1990
Đương đầu thử thách speaker Đương đầu thử thách Die Hard 1988
Đương Dầu Thử Thách 5 speaker Đương Dầu Thử Thách 5 A Good Day to Die Hard 2013