Mũi Tên Xanh 3 Tập 23End Mũi Tên Xanh 3 Arrow 3 2014
Mũi Tên Xanh 2 Tập 23(End) Mũi Tên Xanh 2 Arrow 2 2013