Tuổi 18 Cấm Hay Không 26/26 speaker Tuổi 18 Cấm Hay Không The Eighteens 2007
Xung Trận Chiến Cảnh Bản Đẹp Xung Trận Chiến Cảnh The Constable 2013
Người Kế Nghiệp 30/32 speaker Người Kế Nghiệp Storm In A Cocoon 2014
Tìm Cha 34/34 speaker Tìm Cha HTV9 2014
Sứ Đồ Hành Giả 30/30 speaker Sứ Đồ Hành Giả Line Walker 2014
Danh Môn Ám Chiến 29/29 speaker Danh Môn Ám Chiến Overachievers 2014
Danh Môn Ám Chiến Tập 28 Danh Môn Ám Chiến Overachievers 2014
Không Làm Người Hồng Kông 25/25 speaker Không Làm Người Hồng Kông To Be or Not To Be 2014
Đa Tình Đao 10/10 speaker Đa Tình Đao Swordsman 2 1998
Hồi Chuyển Đao 15/15 speaker Hồi Chuyển Đao Swordsman 3 1999
Page 7/ 71...34567