Tái Đắc Hữu Tình Nhân 20/20 Tái Đắc Hữu Tình Nhân Rear Mirror 2014
Ma Kiếng Ma Kiếng The Mirror 1967
Quỷ Gương Quỷ Gương Who In The Mirror 2012
Nữ Hiệp Thu Cẩn Nữ Hiệp Thu Cẩn The Woman Knight of... 2011
The Thing The Thing The Thing 2011