Gương Kia Ngự Ở Trên Tường speaker Gương Kia Ngự Ở Trên Tường Mirror Mirror 2012
Tái Đắc Hữu Tình Nhân 20/20 speaker Tái Đắc Hữu Tình Nhân Rear Mirror 2014
Ma Kiếng speaker Ma Kiếng The Mirror 1967
Quỷ Gương Quỷ Gương Who In The Mirror 2012
Nữ Hiệp Thu Cẩn Nữ Hiệp Thu Cẩn The Woman Knight of... 2011
The Thing The Thing The Thing 2011